Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); (bundan böyle kısaca “seriisilanlari.com” olarak anılacaktır) ile www.seriisilanlari.com Portalına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve seriisilanlari.com Portalında yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Üye” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

“Portal”: www.seriisilanlari.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan  “seriisilanlari.com”un “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden belirlenen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin  “seriisilanlari.com” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu” herhangi bir sebep gösterilmeksizin  “seriisilanlari.com” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir.  

“seriisilanlari.com” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“Üyelik Sözleşmesi”: “Portal”da yer alan şartlar ve koşullar ile eklerden oluşan, kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, ayrılmaz parçası olan ekler ile “Portal”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

“seriisilanlari.com Üyelik Hesabı”: “Üye”nin “Portal” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda  “seriisilanlari.com”a talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “Portal” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.

seriisilanlari.com Hizmetleri” (“Hizmetler”): “Portal” içerisinde “Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla  “seriisilanlari.com” tarafından sunulan uygulamalardır.  “seriisilanlari.com”, “Portal” içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

seriisilanlari.com Arayüzü” :  seriisilanlari.com ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve “ seriisilanlari.com Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları  “seriisilanlari.com”a ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

seriisilanlari.com Veritabanı” : “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği  “seriisilanlari.com”a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

“Bana Özel” sayfası: “Üye”nin “Portal”da yer alan çeşitli uygulamalardan ve “Hizmetler”den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini, tercihlerini, uygulama bazında kendisinden talep eden bilgileri girdiği, sadece “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen “Üye”ye özel sayfa.

“Kişisel Veri”: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (KVKK) 3/d maddesi uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile KVKK m.6/1’de sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

“Özel nitelikli kişisel veri”: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, “Portal”da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile “Portal” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin  “seriisilanlari.com” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. “Kullanıcı”, işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “Portal” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin  “seriisilanlari.com” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. Üyelik Şartları

“Portal”a üye olabilmek için reşit olmak ve  “seriisilanlari.com” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.
“seriisilanlari.com” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, “Üye”nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. “Portal”da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin  “seriisilanlari.com” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.
“seriisilanlari.com”, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “ seriisilanlari.com Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen telefon numarası,whatsapp,mail veya siteye eklediğiniz tüm iletişim bilgileriniz üzerinden tanıtım, reklam veya bilgilendirme yapmak için sizinle iletişime gecebilir veya mesaj atabilir.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

“Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri

“Üye”, “Portal”da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
“Üye”,  “seriisilanlari.com”un yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/kişisel veri-özel nitelikli kişisel veri/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple  “seriisilanlari.com”den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile  “seriisilanlari.com”e bildirimde bulunması, yargı yoluna başvuracağını bildirmesi halinde; “Üye”nin kendisine bildirdiği ad-soyad bilgisini  “seriisilanlari.com” ilgili tarafa verebilir.
“Üye”lerin, “ seriisilanlari.com Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye”lerin ve/veya  “seriisilanlari.com”un ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.
“Üye”, “Portal” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “Portal” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.  “seriisilanlari.com”, “Üye” tarafından  “seriisilanlari.com”a iletilen veya “Portal” üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
“Üye”,  “seriisilanlari.com”un yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
“Üye” hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilir. “Üye”nin, “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.  “Üye”,  “seriisilanlari.com”un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki “Portal” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde “Portal”a yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “Portal” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı  “seriisilanlari.com” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
“seriisilanlari.com”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “ seriisilanlari.com Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması,  “seriisilanlari.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine  “seriisilanlari.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “ seriisilanlari.com’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
“Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili  “seriisilanlari.com”un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten  “seriisilanlari.com”'a ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

6. “seriisilanlari.com”un Hak ve Yükümlülükleri

“seriisilanlari.com”, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “ seriisilanlari.com Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir;  “seriisilanlari.com” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
“seriisilanlari.com”, “Portal”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “Portal” kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.  “seriisilanlari.com”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler,  “seriisilanlari.com”un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde  “seriisilanlari.com” yapabilir.  “seriisilanlari.com” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
“Portal” üzerinden,  “seriisilanlari.com”un kendi kontrolünde olmayan “Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler “Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle  “seriisilanlari.com” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. “Portal” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında  “seriisilanlari.com”un herhangi bir sorumluluğu yoktur.
“seriisilanlari.com”, “Portal”ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir;  “seriisilanlari.com” bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.
“seriisilanlari.com”un,  “seriisilanlari.com” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

7. “seriisilanlari.com” Yasal Dayanak

Özel İstihdam Büroları Genelgesi (2016/1)'nin "Kurumdan İzin Alınmasını Gerektirmeyecek Durumlar" başlıklı 2.10 maddesi (2.) bendi olan "İş arama motoru veya seri ilan şeklinde olup; başvur butonu, üyelik sistemi ya da herhangi bir kayıt işlemi olmaksızın açık işlerle ilgili iletişim bilgilerine serbestçe erişimine olanak veren internet sitelerinin Kurumdan izin belgesi almasına gerek bulunmamaktadır."
seriisilanlari.com'daki hizmetlerimiz YASAL DAYANAK çerçevesinde olup; İş arayanlar için, Üyelik sistemi bulunmamaktadır, İş arayanlardan herhangi bir kayıt ya da başvuru alınmamaktadır, İş ilanlarında "BAŞVUR" butonu bulunmamaktadır.

8. Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait seriisilanlari.com  internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 Tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Hizmetlerin temel özellikleri seriisilanlari.com adresinde yer almaktadır. 

MADDE 1: TARAFLAR

SATICI BİLGİLERİ
Unvan : 
Adres : 
Telefon : 
E-mail : 

ALICI BİLGİLERİ (Gerçek veya tüzel kişi)
İsim Soyad/Unvan :
Adres :
Telefon :
E-mail :

MADDE 2 : TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Kredi Kartı / Havale-Eft ile Ödeme yapılması Halinde
Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde Alıcı faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı tüm zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

MADDE 3:GECİKME FAİZİ

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 4: VERGİ

Sözleşme Konusu Hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

MADDE 5: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail/e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6: ÜCRET 

Alıcı tarafından tercih edilen hizmetin fiyatı web sitesinde ödeme seçenekleri paket detaylı bilgilerinde yer alan ve ödeme paket seçimindeki belirtilen fiyattır. Satıcı istediğinde paket ücretlerini değiştirme hakkına sahiptir. Ancak  Alıcı ödeme yaptıktan sonra satıcı tarafından yapılacak fiyat değişikliği alıcıyı etkilemeyecektir.

MADDE 7: CAYMA HAKKI

Peşin Ödeme(Kredi kartı/EFT/Havale) Seçeneği
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Alıcının ödemeyi peşin seçmesi ve ödeme yapıp satıcıya işin başlaması için gerekli bilgileri verdikten sonra satıcının işe başlaması durumunda iade söz konusu değildir.

MADDE 8: HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle hizmeti ifa etmiş olur. Satıcı, Alıcı'nın Web sitesinde belirtmiş olduğu bilgileri doğrultusunda seçtiği ve ödemesini yaptığı paket bilgilerine göre web sitesinde sunulan paket detaylarındaki hizmetini sunmak yükümlülüğü altındadır. Alıcı tarafından bilgi formalarında belirtilen kişiler haricinde kalacak herhangi bir üçüncü kişi Satıcı tarafından kesinlikle hizmetten faydalandırılmayacak ve ayrıca bu durumun tespiti halinde tüm yasal, Sözleşmesel ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olacaktır.

MADDE 9: SÜRE

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Alıcının ödeme yükümlülüğünde bulunan ve web sitesi üzerinden verilen hizmeti satın almış olduğu paketin ücretinin tamamı Satıcı tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir. Alıcı, web sitesi üzerinden seçmiş olduğu ödeme seçeneklerine binaen seçmiş olduğu ücreti kabul etmiş sayılır. Satıcı, Alıcı açısından asli ve tek muhataptır.

MADDE 10 : YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanması durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.

ÖZEL KOŞULLAR: 

Madde 1:

Alıcı, kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile seriisilanlari.com sistemine girilen ve satıcıya verilen bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederek kabul eder. Bu bilgilerin eksik, hatalı, yanlış olmasından dolaylı ortaya çıkacak olumsuzluklardan satıcı sorumlu tutulamaz.

Madde 2:

Hizmetin süresi dolduktan sonra yeni bir hizmet satın alınmadığında şirket verilerinin kaybından satıcı sorumlu tutulamaz.

Madde 3:

Alıcı : seriisilanlari.com’dan reklam almayı(sms, e-posta  vb.) ve aranmayı kabul ediyorum.

Madde 4:

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

9. Teslimat ve İade

“Satıcı”: seriisilanlari.com isimli alan adından oluşan, hizmetleri sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

“Alıcı”: “İnternet sitesi veya uygulaması (seriisilanlari.com)”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

Alıcı'ya elektronik ortamda anında teslim edilir ve niteliği gereği Müşteri'ye iadesi mümkün değildir. Bu nedenle Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca da Alıcı'nın cayma hakkı bulunmamaktadır.
Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı'nın Satıcı'dan satın almış olduğu hizmetin Alıcı'ya teslim edilmesiyle hizmeti ifa etmiş olur. Satıcı, Alıcı'nın Web sitesinde belirtmiş olduğu bilgileri doğrultusunda seçtiği ve ödemesini yaptığı paket bilgilerine göre web sitesinde sunulan paket detaylarındaki hizmetini sunmak yükümlülüğü altındadır. Alıcı tarafından bilgi formalarında belirtilen kişiler haricinde kalacak herhangi bir üçüncü kişi Satıcı tarafından kesinlikle hizmetten faydalandırılmayacak ve ayrıca bu durumun tespiti halinde tüm yasal, Sözleşmesel ve cezai sorumluluk Alıcı’ya ait olacaktır.
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlerin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Alıcının ödemeyi peşin seçmesi ve ödeme yapıp satıcıya işin başlaması için gerekli bilgileri verdikten sonra satıcının işe başlaması durumunda iade söz konusu değildir.
Alıcı tarafından tercih edilen hizmetin fiyatı web sitesinde ödeme seçenekleri paket detaylı bilgilerinde yer alan ve ödeme paket seçimindeki belirtilen fiyattır. Satıcı istediğinde paket ücretlerini değiştirme hakkına sahiptir. Ancak  Alıcı ödeme yaptıktan sonra satıcı tarafından yapılacak fiyat değişikliği alıcıyı etkilemeyecektir.
Söz Konusu Hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.
Kredi Kartı / Havale-Eft ile Ödeme yapılması Halinde Alıcı'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde Alıcı faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı'dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı tüm zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.
Alıcı, kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile seriisilanlari.com sistemine girilen ve satıcıya verilen bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederek kabul eder. Bu bilgilerin eksik, hatalı, yanlış olmasından dolayı ortaya çıkacak olumsuzluklardan satıcı sorumlu tutulamaz.
Hizmetin süresi dolduktan sonra yeni bir hizmet satın alınmadığında şirket verilerinin kaybından satıcı sorumlu tutulamaz.
Hizmet süresi bitmeden ilanın kullanıcı tarafından yayından kaldırılması halinde, Daha önce ilan verme kurallarına uygun bir şekilde herhangi bir Paket satın alınmış ilan, daha sonra Alıcı tarafından yapılan değişiklikle (fotoğraf değişikliği ve/veya eklenmesi, açıklama eklenmesi ve/veya değiştirilmesi vb.) ilan verme kuralları'na uygunsuz duruma geldiğinde, Kullanıcının hesap sözleşmesindeki maddeleri ihlal etmesinden dolayı seriisilanlari.com hesabının kapatılması veya ilanın yayından kaldırılması durumunda ücret iadesi yapılmaz.

Hangi durumlarda ücret iade edilir

seriisilanlari.com’un İlan Verme Kuralları’na aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ilanın yayına alınmaması halinde,
Marka hakları ihlali gibi ilanın yayınlanmasına ilişkin kanuni bir engelin bulunması halinde,
seriisilanlari.com’dan kaynaklanan teknik hatalar (ilanın yayınlanamaması, ilanın görüntülenememesi vb) halinde,
Zaman içinde mevzuatta veya seriisilanlari.com’un İlan Verme Kuralları’nda yapılan değişiklik nedeniyle ilanın yayından kaldırılması halinde.